به صفحه راهنما سامانه حمل ونقل خوش آمدید

آموزش ورود به سامانه حمل و نقل راکسی

توضیحات لازم جهت نرم افزار

آموزش درج اطلاعات در سامانه حمل و نقل

توضیحات لازم جهت نرم افزار

آموزش ثبت رانندگان در سامانه حمل و نقل

توضیحات لازم جهت نرم افزار

آموزش اعزام سفر در سامانه حمل و نقل

توضیحات لازم جهت نرم افزار