قیمت ماژول مدیریتی 15/000/000 میلیون تومان+ لایسنس راننده
تعرفه لایسنس راننده:
تا15 راننده رایگان
بین15 تا 30 راننده مبلغ 250/000 هزارتومان
تعداد30 به بالا مبلغ 210/000 هزارتومان

مبلغ تراکنشی درصد:
2% هر سفر می باشد

ارتباط با ما